Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima

Član 1.

U Zakonu o stranim ulaganjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/02 i 24/04) u članu 4. u stavu 2. i daljem tekstu Zakona riječ: „preduzeća“ zamjenjuje se riječima: „privrednog društva“, a riječ: „glavnicu“ zamjenjuje se riječima: „osnovni kapital“, u odgovarajućem padežu.

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Ukoliko ocijeni kao opravdano, Vlada može donijeti odluku da ulog stranog lica kod određenih privrednih društava iz stava 2. ovog člana, osim privrednih društava koja se bave javnim informisanjem, ne podliježe restrikciji navedenoj u stavu 2. ovog člana.“

Član 2.

Poslije člana 11. dodaju se novi čl. 11a, 11b. i 11v. koji glase:

„Član 11a.

Radi pomaganja i podsticanja stranih investicija i unapređivanja ukupnog poslovnog ambijenta za strane investitore Republike Srpske, potpunije koordinacije i saradnje institucija republičkog i lokalnog nivoa u oblasti stranih investicija, kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Srpske, osniva se Savjet za strane investitore Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet).

Član 11b.

Zadaci Savjeta su:

  • analiza poslovnog okruženja za strane investicije i predlaganje preduzimanja mjera i postupaka radi otklanjanja prisutnih ograničavajućih faktora za strane investitore,
  • iniciranje izmjena zakona i drugih podzakonskih akata kojima se podstiču i olakšavaju strana ulaganja,
  • podsticanje, promocija i pomaganje stranih ulaganja,
  • razmjena informacija i iniciranje potpunije saradnje između institucija republičkog i lokalnog nivoa, radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za strane investicije, koji će stranim ulagačima investiciona ulaganja učiniti privlačnim i sigurnim,
  • uspostavljanje saradnje između institucija Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave i stranih investitora radi prevazilaženja eventualnih poteškoća prilikom realizacije postojećih investicija i
  • promocija Republike Srpske pozitivnom praksom stranih ulaganja.

Član 11v.

Savjet za strane investitore ima najmanje deset članova koje imenuje Vlada na prijedlog odgovarajućih ministarstava, Privredne komore, jedinica lokalne samouprave i stranih investitora.

Za svoj rad članovi Savjeta neće primati naknadu, a tehničko-administrativne poslove za Savjet obavlja Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.“

Član 3.

U članu 13. u stavu 1. riječi: „Ministarstvo odbrane Republike Srpske“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva“.

U stavu 5. broj: „90“ zamjenjuje se brojem: „60“.

Stav 8. briše se.

Član 4.

Član 14. mijenja se i glasi:

„Postupak registracije stranog ulaganja vršiće se u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Nadležni registarski sudovi dužni su da po službenoj dužnosti, najmanje jednom u tri mjeseca, dostave Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju (u daljem tekstu: Ministarstvo) podatke o registrovanim privrednim društvima sa elementom stranog ulaganja.

Podaci iz stava 2. ovog člana odnose se na naziv stranog ulagača, zemlju osnivača, djelatnost i visinu ugovorenog (upisanog) osnovnog kapitala.“

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-705/11

Datum: 28. april 2011. godine

Broj službenog glasnika: 52/11

  Preuzmite zakon