Буџет Републике Српске за 2017. годину

Верзија за штампањеPDF верзија

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници, одржаној 24. децембра 2016. године, донијела је с љ е д е ћ у

О Д Л У К У

o усвајању буџета Републике Српске за 2017. годину

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике Српске за 2017. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Буџет Републике Српске за 2017. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1546/16                         Предсједник

24. децембра 2016. године              Народне скупштине,

Бања Лука

                                                 Недељко Чубриловић, с.р.