Ребаланс буџета Републике Српске за 2018. годину

Верзија за штампањеPDF верзија

На основу  члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет седмој посебној сједници одржаној 16. маја 2018. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Ребаланс буџетa Републике Српске за 2018. годину.

II

 Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџетa Републике Српске за 2018. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-505/18                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. мај 2018. године                                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                  Недељко Чубриловић