Закљуачк о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за првих шест мјесеци 2017. године

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова  Републике Српске за првих шест мјесеци 2017. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о  раду Министарства унутрашњих послова  Републике Српске за првих шест мјесеци 2017. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-1101/17                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                         Недељко Чубриловић