Закљуци о покретању иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
113/22
25.11.2022

На основу члана 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), а након разматрања иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске, на Првоj редовној сједници, одржаној 15. новембра 2022. године, донијела је

 

З А К Љ У Ч К Е

о покретању иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

 

  1. Задужују се политичке странке или сваки посланик у Народној  скупштини Републике Српске да, до 17. новембра 2022. године, до 18.00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

 

  1. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да предложене листе кандидата српских делегата у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, у што краћем року, прослиједи Централној изборној комисији Босне и Херцеговине на поступак потврђивања и овјере.

 

  1. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да, након потврђивања и овјере листā кандидата од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, у што краћем року, припреми процедуру за избор српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1128/22                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. новембар 2022. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Ненад Стевандић