Закључак број: 01-1001/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
63/14
02.07.2014

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2013. годину, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет петој сједници, одржаној 02.  јула 2014. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2013. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1001/14                                                           

Датум: 02.  јул 2014. године            

 

Број службеног гласника: 63/ 14