Закључак број: 01-1267/09

Верзија за штампањеPDF верзија
86/09
10.09.2009

Закључак број: 01-1267/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о усклађивању прописа Републике Српске са прописима Европске уније, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 10. септембра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске је опредјељена да се наредним измјенама и допунама Пословника о раду Народне скупштине Републике Српске дефинишу механизми парламентарног надзора над процесом усклађивања прописа Републике Српске са прописима Европске уније, те да се обавежу сви предлагачи закона пред Народном скупштином Републике Српске да уз нацрте и приједлоге закона које упућују у законодавну процедуру, доставе и Упоредни приказ усклађености нацрта, односно приједлога закона са acquis communautaire као и Изјаву о усклађености нацрта, односно приједлога закона са acquis communautaire.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1267/09

Датум: 10. септембар 2009. године