Закључак број: 01-1447/ 13

Верзија за штампањеPDF верзија
55/13
14.06.2013

Закључак број: 01-1447/ 13

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182, 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Информације о политичко-безбједносним аспектима дешавања у вези са блокадом објеката институција Босне и Херцеговине у Сарајеву, Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој посебној сједници, одржаној 14. јуна 2013. године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

1.  Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о политичко-безбједносним аспектима дешавања у вези са блокадом објеката институција Босне и Херцеговине у Сарајеву.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број:          01-1447/13                                                       

Датум: 14. јун  2013. године                       

 

Број службеног гласника: 55/ 13