Закључак број: 01-1447/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
104/14
24.11.2014

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске на Првоj сједници, одржаној 24. новембра 2014. године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

1. Задужују се политичке странке или сваки посланик у Народној  скупштини Републике Српске да, до 04. децембра 2014. године, до 15,00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

2. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да, предложене листе кандидата српских делегата у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, у што краћем року, прослиједи Централној изборној комисији Босне и Херцеговине на поступак потврђивања и овјере.

3. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да, након потврђивања и овјере листā кандидата од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, у што краћем року, припреми процедуру за избор српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.''

Број: 01-1447/14                                                        

Датум: 24. новембар2014. године

 

Број службеног гласника: 104/ 14