Закључак број: 01-214/06

Верзија за штампањеPDF верзија
29/06
16.03.2006

Закључак број: 01-214/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., члана 179. став 1. и 2. и члана 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Извјештаја Одбора за привреду и финансије Народне скупштине Републике Српске о разматрању Извјештаја Главног ревизора о обављеној ревизији консолидованих извјештаја Буџета Републике Српске и буџетских корисника за период 01.01.-31.12.2004. године, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 16. марта 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да предузме неопходне мјере на реализацији програма отклањања неправилности код буџетских корисника и да о томе редовно извјештава Главну службу за ревизију јавног сектора Републике Српске. У том смислу потребно је извршити усклађивање и контролу примјене свих законских прописа који регулишу функцију буџетских корисника и успоставу адекватног система интерних контрола.
  2. Код буџетских корисника гдје су ревизорским извјештајем утврђене веће неправилности потребно је спровести дисциплинске и друге мјере против одговорних лица.
  3. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да обезбједи неопходне услове за досљедну примјену нових прописа о јавним набавкама од стране буџетских корисника.
  4. Обавезују се сви надлежни контролни органи да, по ревизорским извјештајима за 2004. годину, предузимају мјере из своје надлежности и да о томе редовно обавјештавају Народну скупштину Републике Српске.
  5. Народна скупштина Републике Српске даје пуну подршку Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и тражи да се, у складу са новим Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске, обезбједи независност Главног ревизора, те организационо, кадровско и материјално јачање ове службе.
  6. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 214/06

Датум: 16. март 2006. године