Закључак број: 01-404/06

Верзија за штампањеPDF верзија
38/06
12.04.2006

Закључак број: 01-404/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Информације о провођењу Акционог плана за реструктуирање електроенергетског сектора Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 12. априла 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 

 1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да иновира постојећи Акциони план у складу са Пројектима Power III и Power IV, уважавајући Закон о јавним предузећима и имплементацију плана у Федерацији Босне и Херцеговине и достави га Народној скупштини Републике Српске за засједање у јуну 2006. године;
 2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да преиспита Одлуку, број:02/01-020-60/06 од 31.12. 2005. године, у контексту важећег Акционог плана;
 3. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске, у складу са претходним закључком Народне скупштине, да у року, не дужем од три мјесеца, предложи тражену Стратегију развоја Електроенергетског сектора Републике Српске;
 4. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске и Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске да свака у оквиру својих надлежности одмах предузму мјере за преиспитивање одлука и процедура у обрачуну камата на утрошену електричну енергију и о томе извијесте Народну скупштину у року од 30 дана;
 5. Обавезује се Влада Републике Српске да у име Републике Српске као оснивача предузме све мјере на заштити интереса Републике Српске у оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини, те на рјешавању проблема на релацији Електропренос - ДЕРК-НОС и да о томе извјештава Народну скупштину свака три мјесеца;
 6. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске и тражи од посланика из РС у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине да предложе потребне измјене закона на нивоу Босне и Херцеговине, како би се јасније прописале надлежности или посве преиспитала оправданост засебног постојања Електропреноса Босне и Херцеговине и независног оператора система. Такође треба покренути иницијативе за потпуно легално и практично преузимање домаћих надлежности од иностраних субјеката сад заступљених у Управном одбору Електропреноса Босне и Херцеговине;
 7. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

  Број: 01-404/06

  Датум: 12. април 2006. године