Закључак број: 01-430/06

Верзија за штампањеPDF верзија
38/06
13.04.2006

Закључак број: 01-430/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. и 248. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Обавјештења Уставног суда Републике Српске о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 13. априла 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Сви органи и институције наведени у Обавјештењу Уставног суда Републике Српске, дужни су обратити пажњу на упозорење и препоруке Уставног суда Републике Српске.
  1. Задужује се Влада Републике Српске да у сваком министарставу утврди да ли су редовно достављани одговори на иницијативе и захтјеве Уставног суда и да ли су проведене одлуке Уставног суда Републике Српске у оквирима надлежности Владе и министарстава.
  2. Влада Републике Српске је дужна о томе обавијестити Народну скупштину Републике Српске у року не дужем од 30 дана.
  3. Народна скупштина Републике Српске треба убудуће, у складу са Пословником Народне скупштине Републике Српске, и у оквирима својих надлежности, редовно достављати одговоре на наводе из приједлога и иницијатива, а на захтјев Уставног суда Републике Српске.
  4. Народна скупштина Републике Српска сматра да, полазећи од досадашње праксе, у предстојећим промјенама Устава Републике Српске, треба у Уставу Републике Српске обезбједити прецизну дефиницију виталног националног интереса, те хармонизовати уставне и законске процедуре у процесу доношења и проглашења закона и других аката од стране Народне скупштине, Вијећа народа и предсједника Републике.
  5. С обзиром да се Устав Републике Српске може и треба мијењати само у Уставом утврђеном поступку (чланови 132. до 138.), Народна скупштина сматра да је мијењање Устава одлукама или закључцима о преносу надлежности негативно за цјелину уставно-правних односа у БиХ. Стога је потребно јасно прописати норме и процедуре за пренос надлежности са ентитета на ниво БиХ.
  6. Народна скупштина Републике Српске упозорава да је потребно знатно више учинити на изградњи конзистентног и кохерентног уставно-правног система, попуни правних празнина, замјени застарјелих закона и аката, а посебно у смислу предстојећих промјена и потребу усаглашавања са европским законодавством. Посебну пажњу треба посветити оспособљености и ефикасном раду Секретаријата за законодавство.
  7. Народна скупштина Републике Српске позива Владу Републике Српске да у примјерном року, а не дужем од 30 дана, направи план и динамику предлагања системских закона, који представљају предуслов за отпочињање преговора о прикључењу европској заједници.
  8. Народна скупштина Републике Српске сматра да оваква обавјештења од Уставног суда Републике Српске треба упућивати и разматрати, у начелу, једном годишње.
  9. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

    

   Број: 01-430 /06

   Датум: 13. април 2006. године