Закључак број: 01-773/07

Верзија за штампањеPDF верзија
36/07
03.05.2007

Закључак број: 01-773/07

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чланова 176., 181. став 1. и 2., 201., 202. и 203. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 99/06), а након разматрања Нацрта закона о оружју и муницији, Народна скупштина Републике Српске на Десетој сједници одржаној 03. маја 2007. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о оружју и муницији, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
  2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net .
  3. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана;
  4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство унутрашњих послова, које се истовремено обавезује да о спроведеној јавној расправи обавијести Народну скупштину Републике Српске;
  5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас Српске";

Број: 01- 773/07

Датум: 03. маја 2007. године