Закључак број: 01-798/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Закључак број: 01-798/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Извјештаја Одбора за привреду и финансије са Тематске сједнице Одбора на тему: ''Улога и задаци Привреде коморе Републике Српске у привредном систему Републике Српске и функционисање комора у Босни и Херцеговини'', Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој сједници, одржаној 15. јуна 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Привредне коморе као самосталне, невладине, неполитичке, непрофитне, стручно-пословне и јавно-правне асоцијације свих привредних субјеката и привредних асоцијација још увијек су најприхватљивији представник (заступник) интереса привреде у функцији партнерства према извршној власти у унапређивању рада и пословања и вршењу услуга за своје чланице и окружење. Коморе означавају есенцијалну комуникацију између привреде коју представљају и државе као власти.
  2. Коморе у Републици Српској и Босни и Херцеговини, у својој организацији треба да слиједе искуства оних европских земаља из Европске уније које су лидери у привредном развоју и које комору признају као важну институцију у правном поретку.
  3. Коморски систем на нивоу Босне и Херцеговине могао би се уредити тако да ефикасно функционише са слиједећим коморама: Привредна комора Републике Српске, Привредна комора Федерације БиХ, Привредна комора Дистрикта Брчко и Спољнотрговинска комора БиХ са својством правног лица, а у оквиру ентитетских комора дјеловале би њихове организационе јединице, односно регионалне/кантоналне/жупанијске коморе без својства правног лица.
  4. Доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о Привредној комори кроз организовање Привредне коморе Републике Српске са 5 регионалних организационих јединица без својства правног лица, снизили би се трошкови функционисања коморског система и тиме омогућио ефикаснији рад путем стручно-пројектне организације Коморе.
  5. Привредницима треба омогућити да на једном мјесту изврше плаћање чланарине за све коморе уплатом на рачуне ентитетских комора, односно Привредне коморе Брчко Дистрикта, а да се аутоматски дио средстава у утврђеном проценту усмјерава на име чланарине комори на нивоу БиХ.
  6. Привредне коморе су данас једне од основних тржишних институција већине земаља у свијету. Посебно важну улогу коморе су имале у процесу припреме одређених земаља за пријем у чланство ЕУ. Имајући у виду ове чињенице свакако да процес коморског организовања треба сагледати у цјелини, посебно имајући у виду сложеност државе БиХ и у том свјетлу и зависност организовања коморских институција у Босни и Херцеговини.
  7. Ради стварања што повољнијег пословног амбијента, а у интересу привредника потребно је извршити пренос одређених овлаштења, као и враћање појединих која су и раније била у надлежности коморског система, уважавајући праксу у европским земљама и нашем окружењу. У том правцу потребно је, кроз доношење Закона о измјенама и допунама Закона о Привредној комори, пренијети овлаштење на Привредну комору Републике Српске да води пословни регистар, који би имао за циљ информатичко обједињавање постојећих података из различитих извора на једном мјесту. На тај начин имала би се свеобухватна слика привредних кретања у свим гранама привређивања, што знатно побољшава размјену информација међу институцијама и привредним субјектима, као и успјешно провођење мјера економске политике, те потребе квалитетног планирања и анализе у привреди Републике Српске. Истовремено би се Комори омогућило, кроз прилив средстава од одржавања регистра, ефикасније и квалитетније пословање.
  8. Иницијативе које се покрећу у задње вријеме за стварање централизоване коморе на нивоу БиХ и преузимање функција ентитетских привредних комора, те њихових комплетних права и обавеза, укључујући и имовину привредних комора ентитета и Привредне коморе Брчко Дистрикта, потпуно су неприхватљиве, како са аспекта Устава, тако и са аспекта духа европске праксе организовања комора. Наиме, унутрашња организација коморског система у већини земаља Европе прати унутрашњу организацију државе. Тако и Привредна комора Републике Српске дијели судбину Републике Српске и Владе Републике Српске са њеним министарствима која прате област привреде и о њеном статусу могу одлучивати само посланици у њеном Парламенту - Народној скупштини Републике Српске.
  9. Привредници у Републици Српској залажу се за стварање услова за даљи развој своје Привредне коморе Републике Српске. Она представља њихову слободну асоцијацију преко које остварују своју вољу као привредника на слободном економском тржишту и којом усаглашавају своје интересе са економском политиком Владе Републике Српске и њених министарстава.
  10. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-798/06

Датум: 15. јуна 2006. године