Закључак број: 01-799/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Закључак број: 01-799/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Извјештаја Одбора за привреду и финансије са Тематске сједнице Одбора на тему: ''Улога и задаци Привреде коморе Републике Српске у привредном систему Републике Српске и функционисање комора у Босни и Херцеговини'', Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој сједници, одржаној 15. јуна 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Расподјела средстава од чланарине Спољно-трговинској комори вршиће се на начин да 40% средстава од чланарине буде упућено у регионалне коморе, 30% у ентитетске коморе, а 30% средстава остаје Комори на нивоу Босне и Херцеговине.
  1. Овакав начин расподјеле средстава од чланарине важио је и у Коморском систему бивше СФРЈ, а данас се на идентичан начин примјењује у коморским системима европских земаља, те не постоје аргументи због којих се исти не бих примјењивао и у коморском систему Босне и Херцеговине.
  2. Уколико наведени начин расподјеле средстава не буде примјењен, препоручује се привредницима из Републике Српске да прекину плаћање чланарине Спољно-трговинској комори.
   1. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

   Број: 01-799/06

   Датум: 15. јуна 2006. године