Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1032/21 од 10. децембра 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
05.05.2023

 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној сједници, одржаној 26. априла 2023. године, донијела је

         

 

 

З А К Љ У Ч А К

о измјени Закључка број 02/1-021-1032/21 од 10. децембра 2021. године

 

 

  1. У тачки 4. Закључка у вези Информације о правосудним институцијама БиХ ријечи „у року до шест мјесеци“ бришу се, а послије ријечи „Закон о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске“ брише се тачка и додају ријечи „када се за то стекну одговарајући услови“.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-468/23                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 26. април 2023. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

Др Ненад Стевандић