Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2021. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
40/22
12.05.2022

На основу члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), а у вези са чланом 17. Закона о Омбудсману за дјецу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 103/08 и 70/12) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој редовној сједници одржаној 27. априла 2022. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2021. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2021. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-442/22                                                                                            ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. април 2022. године                                                                           НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                    Денис Шулић