Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу Републике Српске за 2015. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
36/16
14.04.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 99. став 5., 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Једанаестој сједници, одржаној 14. априла 2016. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу

Републике Српске за 2015. годину

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу Републике Српске за 2015. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

Број: 02/1-021-466/16                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. април 2016. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                      Недељко Чубриловић