Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину.   

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-1102/17                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                     Недељко Чубриловић