Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
94/21
27.10.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 19. став 7. Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19) и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске

о стању сектора осигурања у Републици Српској

 за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-781/21                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. октобар 2021. године                                                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                             Недељко Чубриловић