Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
31/23
03.04.2023

На основу члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 19. став 7. Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 23. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске

о стању сектора осигурања у Републици Српској

 за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-284/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. март 2023. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                  Др Ненад Стевандић