Закључак о усвајању Извјештаја Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бањалука о раду и пословању за 2015. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
92/16
20.10.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Извјештаја Гарантног фонда Републике Српске

а.д. Бањалука о раду и пословању за 2015. годину

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Грантног фонда Републике Српске а.д. Бањалука о раду и пословању за 2015. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-1209/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. октобар 2016. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић