Закључак о усвајању Извјештаја Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Извјештаја Гарантног фонда Републике Српске

а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2016. годину

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Грантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2016. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

    

Број: 02/1-021-1105/17                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                Недељко Чубриловић