Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за жалбе о раду за период 01.01.-31.12.2018. године

Верзија за штампањеPDF верзија
88/19
10.10.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182, 187. ст. 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници одржаној 10. октобра 2019. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комисије за жалбе о раду

за период 01.01.-31.12.2018. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01.-31.12.2018. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

Број: 02/1-021-995/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 10. октобар 2019. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                      Недељко Чубриловић