Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2017. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
64/18
04.07.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет петој сједници, одржаној 4. јула 2018. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комисије за концесије Републике Српске  о раду и финансијски извјештај  за 2017. годину

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за концесије Републике Српске  о раду и финансијски извјештај  за 2017. годину. 
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-721/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 4. јул  2018. године                                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                       Недељко Чубриловић