Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01.-31.12. 2016. године

Верзија за штампањеPDF верзија
73/17
20.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности

Републике Српске о финансијском пословању

за период 01.01.-31.12. 2016. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01.-31.12.2016. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-818/17                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2017. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

      Недељко Чубриловић