Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
34/23
11.04.2023

На основу члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 245. став 2. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 и 63/22), Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 29. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-307/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2023. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                  Др Ненад Стевандић