Закључак о усвајању Извјештаја Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
73/17
20.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2016. годину

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  усваја Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2016. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-814/17                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2017. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

        Недељко Чубриловић