Закључак о усвајању Извјештаја Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
111/20
14.12.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 21. Закона о Комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09) и чл. 177. став 2, 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1. децембра 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-974/21                                                                                                    ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 1. децембар 2021. године                                                                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                             Денис Шулић