Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“

Верзија за штампањеPDF верзија
94/21
26.10.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177 став 2., 182. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области

борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-775/21                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. октобар 2021. године                                                                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                          Недељко Чубриловић