Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1.1 - 31.12.2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
111/21
14.12.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 11. став 9. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 117/11, 63/14 и 90/16) и чл. 177. став 2, 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1. децембра 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 31. 12. 2020. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-975/21                                                                                                  ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 1. децембар 2021. године                                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                          Денис Шулић