Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2020. годину са извјештајем независног спољног ревизора

Верзија за штампањеPDF верзија
19/22
11.03.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 14. став 1. тачка д) Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/06 и 28/13) и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесетој редовној сједници одржаној 22. фебруара 2022. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2020. годину са извјештајем независног спољног ревизора

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2020. годину са извјештајем независног спољног ревизора.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-186 /22                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 22. фебруар  2022. године                                                                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                              Недељко Чубриловић