Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2020. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
67/21
28.07.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Седамнаестој редовној сједници одржаној 7. јула 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2020. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2020. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-528/21                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. јул 2021. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                       Недељко Чубриловић