Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
19/22
11.03.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 34. став 3. Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 7/18) и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесетој редовној сједници одржаној 22. фебруара 2022. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске

 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-187 /22                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 22. фебруар 2022. године                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                       Недељко Чубриловић