Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
34/23
11.04.2023

На основу члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 34. став 3. Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 7/18), Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 29. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске

 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-310/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2023. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                 Др Ненад Стевандић