Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца РВИ од I до IV категорије за 2014. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
54/15
24.06.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Извјештаја о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца РВИ од I до IV категорије за 2014. годину, Народна скупштина Републике Српске на Четвртој сједници, одржаној 24. јуна  2015. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца РВИ од I до IV категорије за 2014. годину.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца РВИ од I до IV категорије за 2014. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-794/15                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. јун  2015. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић