Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године

Верзија за штампањеPDF верзија
50/17
11.05.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Осамнаестој сједници, одржаној 11. маја 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рјешавања

проблема расељених лица, повратника и избјеглица

за период 1.1 – 31.12.2016. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица, за период 1.1– 31.12.2016. година.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-514/17                                             По овлаштењу

Датум: 11. мај 2017. године                     Предсједника Народне скупштине

                                                                                 Жељка Стојичић