Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. године, за период 1.1.2015-31.12.2015. године

Верзија за штампањеPDF верзија
62/16
14.07.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој сједници, одржаној 14. јула 2016. године, донијела је сљедећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. године,

за период 1.1.2015-31.12.2015. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. године, за период 1.1.2015-31.12.2015. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-891/16                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. јул 2016. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                    Недељко Чубриловић