Закључак о усвајању Извјештаја о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. – 31.12.2018. и Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
88/19
10.10.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182, 187. ст. 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници одржаној 10. октобра 2019. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о стању у банкарском систему

Републике Српске 01.01.2018. – 31.12.2018. и

Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. – 31.12.2018. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-982/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 10. октобар 2019. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                      Недељко Чубриловић