Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
73/17
20.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику

Републике Српске о раду за 2016. годину

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  усваја Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2016. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-819 /17                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2017. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

        Недељко Чубриловић