Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
94/21
26.10.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 26. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број: 49/09) и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници одржаној 7. октобар 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-787 /21                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. октобар 2021. године                                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                    Недељко Чубриловић