Закључак о усвајању Извјештаја o извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године

Верзија за штампањеPDF верзија
67/17
06.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 6. јула 2017. године, донијела је сљедећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја o извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност   Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај o извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност  Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-752/17                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:6. јул 2017. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

     Недељко Чубриловић