Закључак о усвајању Извјештаја o извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1.1.-31.12.2015. године

Верзија за штампањеPDF верзија
92/16
20.10.2016

 

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Извјештаја o извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност  Републике Српске за период 1.1.-31.12.2015. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај o извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност  Републике Српске за период 1.1.-31.12.2015. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-1210/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20.  октобар 2016. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић