Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
62/22
11.07.2022

На основу члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој редовној сједници одржаној 23. јуна 2022. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-679/22                                                                                                     ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. јун 2022. године                                                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                             Денис Шулић