Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. године

Верзија за штампањеPDF верзија
46/21
31.05.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој редовној сједници одржаној 11. маја 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-391/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 11. мај 2021. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                Недељко Чубриловић