Закључак о усвајању Посебног извјештаја о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова

Верзија за штампањеPDF верзија
50/17
11.05.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Осамнаестој сједници, одржаној 11. маја 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Посебног извјештаја о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима

за равноправност полова

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Посебни извјештај о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-515/17                                            По овлаштењу

Датум: 11. мај 2017. године                  Предсједника Народне скупштине

                                                                              Жељка Стојичић