Закључак у вези Годишњег извјештаја о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
50/17
11.05.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Осамнаестој сједници, одржаној 11. маја 2017. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К

у вези Годишњег извјештаја о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Институције Омбудмена за људска права Босне и Херцеговине да Народној скупштини достави Специјални извјештај о повреди људских права и дискриминацији у поступцима пред Судом Босне и Херцеговине и то:
  • ретроактивном примјеном закона,
  • селективним приступом у одређивању надлежности – уступање предмета ентитетским судовима,
  • распоном кривичних санкција и описом бића кривичног дјела у Кривичном закону Босне и Херцеговине и Кривичном закону СФРЈ за исти догађај,
  • обимом кршења људских права на наведени судски третман код различитих лица за иста кривична дјела,
  • дугогодишњим задржавањем у притвору и кршењем права на суђење у разумном року.

Извјештај би требао да обухвати и досадашње ефекте Одлуке Европског суда за људска права у Стразбуру у предмету Мактоуф и Дамјановић против Босне и Херцеговине, колико је било ревизија донесених пресуда послије ове одлуке и колико је донесено нових пресуда.

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-516/17                                             По овлаштењу

Датум: 11. мај 2017. године                     Предсједника Народне скупштине

                                                                                 Жељка Стојичић