Закључак у вези Закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
66/18
04.07.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске на Двадесет осмој посебној сједници, одржаној 4. јула  2018. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да анализира важећи Закон о кривичном поступку, те да на основу извршене анализе размотри потребу доношења новог Закона о кривичном поступку Републике Српске у редовној процедури, уз учешће професионалне заједнице и стручне јавности.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-738/18                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 4. јул  2018. године                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                Недељко Чубриловић