Закључак у вези Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа ''Робне резерве Републике Српске'' а.д. Бања Лука, за период 01.01. - 31. 12. 2015. године

Верзија за штампањеPDF верзија
67/17
06.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 6. јула 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора

Републике Српске  о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа ''Робне резерве Републике Српске'' а.д. Бања Лука, за период 01.01. - 31. 12. 2015. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Главну службу за ревизију Републике Српске да Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2015. године прослиједи Републичком јавном тужилаштву – одјељење за организовани криминал, ради провођења истрага у наводима из извјештаја.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-750/17                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2017. године                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Недељко Чубриловић