Закључак у вези Извјештајa о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2014. године

Верзија за штампањеPDF верзија
93/15
29.10.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Седмој сједници, одржаној 29. октобра 2015. године, донијела је сљедећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Извјештајa о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу

за период 1.1. – 31.12.2014. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2014. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1332 /15                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. октобар 2015. године                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                     Недељко Чубриловић